X

Opłaty środowiskowe

Jeśli prowadzisz działalność mającą wpływ na środowisko (czyli korzystasz ze środowiska), to corocznie składasz sprawozdania i wnosisz opłaty. Korzystającymi ze środowiska są:

 1. Producenci lub inni użytkownicy środowiska w szczególności:
  • przedsiębiorcy polscy i zagraniczni;
  • jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami (np. fundacje, szkoły, spółdzielnie mieszkaniowe);
  • osoby wykonujące zawód medyczny w ramach praktyki indywidualnej lub specjalistycznej;
  • osoby fizyczne korzystające ze środowiska tylko w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia;
  • jednostki i instytucje zarządzające infrastrukturą publiczną, taką jak drogi, przestrzeń, zieleń miejska, wody itp.
 2. Hodowcy, a w szczególności osoby prowadzące działalność wytwórczą w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.

Za korzystanie ze środowiska pobiera się tzw. opłatę środowiskową. Twoja działalność podlega opłacie środowiskowej, jeśli powoduje:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza np.:
  • z kotłowni,
  • z procesów technologicznych, np.: malowanie, lakierowanie,  spawanie, wędzenie itp.,
  • ze spalania paliw w silnikach spalinowych,
  • z przeładunku benzyn silnikowych (np. stacje paliw),
  • z chowu lub hodowli drobiu,
 • emisję gazów cieplarnianych w ramach przydzielonych uprawnień,
 • składowanie odpadów.

Opłata produktowa to rodzaj opłaty ekologicznej naliczanej i wpłacanej za opakowania w przypadku wprowadzania na rynek krajowy produktów w opakowaniach. Konieczność wpłacenia opłaty produktowej powstaje kiedy wprowadzający opakowania nie wywiązuje się z ustawowego obowiązku uzyskania odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Kto podlega obowiązkowi zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych Zgodnie z ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U.2007.90.607) obowiązkowi zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych podlegają: Przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach, Przedsiębiorcy, którzy pakują produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzają je na rynek krajowy, Przedsiębiorcy, na których zlecenie został wytworzony produkt lub produkt w opakowaniu oraz których oznaczenie (znak towarowy w rozumieniu ustawy Prawo własności przemysłowej) zostało umieszczone na produkcie, Przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2 lub więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000m2, sprzedający produkty w tych jednostkach pakowane.Przedsiębiorcy, którzy nie wykonali obowiązku zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych są obowiązani do wpłacenia opłaty produktowej na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy.

x
Polityka plików cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plików cookies. Czytaj więcej.

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna oraz polityka prywatności dostępne są poniżej.

Czytaj treść polityki prywatności

Oświadczam, że:
- wchodzę na stronę i chcę zapoznać się z klauzulą informacyjną i polityką prywatności
- rezygnuję z wejścia na stronę internetową