X

Opłaty środowiskowe

Jeśli prowadzisz działalność mającą wpływ na środowisko (czyli korzystasz ze środowiska), to corocznie składasz sprawozdania i wnosisz opłaty. Korzystającymi ze środowiska są:

 1. Producenci lub inni użytkownicy środowiska w szczególności:
  • przedsiębiorcy polscy i zagraniczni;
  • jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami (np. fundacje, szkoły, spółdzielnie mieszkaniowe);
  • osoby wykonujące zawód medyczny w ramach praktyki indywidualnej lub specjalistycznej;
  • osoby fizyczne korzystające ze środowiska tylko w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia;
  • jednostki i instytucje zarządzające infrastrukturą publiczną, taką jak drogi, przestrzeń, zieleń miejska, wody itp.
 2. Hodowcy, a w szczególności osoby prowadzące działalność wytwórczą w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.

Za korzystanie ze środowiska pobiera się tzw. opłatę środowiskową. Twoja działalność podlega opłacie środowiskowej, jeśli powoduje:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza np.:
  • z kotłowni,
  • z procesów technologicznych, np.: malowanie, lakierowanie,  spawanie, wędzenie itp.,
  • ze spalania paliw w silnikach spalinowych,
  • z przeładunku benzyn silnikowych (np. stacje paliw),
  • z chowu lub hodowli drobiu,
 • emisję gazów cieplarnianych w ramach przydzielonych uprawnień,
 • składowanie odpadów.

Opłata produktowa to rodzaj opłaty ekologicznej naliczanej i wpłacanej za opakowania w przypadku wprowadzania na rynek krajowy produktów w opakowaniach. Konieczność wpłacenia opłaty produktowej powstaje kiedy wprowadzający opakowania nie wywiązuje się z ustawowego obowiązku uzyskania odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Kto podlega obowiązkowi zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych Zgodnie z ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U.2007.90.607) obowiązkowi zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych podlegają: Przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach, Przedsiębiorcy, którzy pakują produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzają je na rynek krajowy, Przedsiębiorcy, na których zlecenie został wytworzony produkt lub produkt w opakowaniu oraz których oznaczenie (znak towarowy w rozumieniu ustawy Prawo własności przemysłowej) zostało umieszczone na produkcie, Przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2 lub więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000m2, sprzedający produkty w tych jednostkach pakowane.Przedsiębiorcy, którzy nie wykonali obowiązku zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych są obowiązani do wpłacenia opłaty produktowej na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy.

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna, polityka prywatności oraz polityka plików cookies dostępne są poniżej.

Oświadczam, że:

 • wchodzę na stronę i chcę zapoznać się z klauzulą informacyjną i polityką prywatności
 • rezygnuję z wejścia na stronę internetową

Czytaj treść polityki plików cookies

Czytaj treść polityki prywatności