X

Decyzje środowiskowe

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w skrócie decyzja środowiskowa, DŚU) – decyzja wydawana dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Została ona wprowadzona ustawą z dnia 18 maja 2005 o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Obecnie zasady jej wydawania reguluje ustawa z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

To decyzja administracyjna, której zadanie polega na takim ukształtowaniu planowanego przedsięwzięcia, aby w możliwie najmniejszym stopniu pogorszyło stan środowiska. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko przed jej wydaniem przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko, w ramach której inwestor zobligowany jest do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Przeprowadzane są też konsultacje społeczne. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ocena oddziaływania na środowisko nie jesy obowiązkowa, decyduje o tym organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna, polityka prywatności oraz polityka plików cookies dostępne są poniżej.

Oświadczam, że:

  • wchodzę na stronę i chcę zapoznać się z klauzulą informacyjną i polityką prywatności
  • rezygnuję z wejścia na stronę internetową

Czytaj treść polityki plików cookies

Czytaj treść polityki prywatności